Laboratoř environmentální geografie

Laboratoř environmentální geografie vznikla na Geografickém ústavu v roce 2008 díky projektu financovanému Fondem rozvoje vysokých škol. Prostory pro laboratoř se podařilo získat během rekonstrukce areálu Přírodovědecké fakulty a laboratoř vznikla krátce po přestěhování Geografického ústavu z budovy rektorátu na Moravském náměstí do areálu fakulty na ulici Kotlářské. Laboratoř je k dispozici studentům všech úrovní studia zaměřeným na fyzickou geografii.

Laboratoř nabízí studentům možnost propojit vlastní terénní práci s analytickými laboratorními postupy. Přístrojové vybavení lze využívat pro analýzy z oblasti pedogeografie, geomorfologie, sedimentologie a biogeografie; zpracování vzorků hornin, zvětralin, půd, vody a biologických materiálů. V laboratoři probíhají cvičení k některým předmětům (zejména Z0086 Pedogegrafie) a studenti zde mají možnost provádět fyzikální a fyzikálně-chemické rozbory vzorků pro své bakalářské, diplomové a doktorské práce.

Laboratoř environmentální geografie

Přístup studentů do laboratoře

Studenti, kteří potřebují individuálně pracovat v laboratoři v souvislosti s řešením svých kvalifikačních prací, případně v rámci výzkumných projektů GÚ, žádají o přístup do laboratoře e-mailem dr. Zdeňka Máčku (macka@sci.muni.cz). Student v e-mailu stručně informuje o účelu využití laboratoře a s jakým zařízením či přístrojem hodlá pracovat. Samostatná práce v laboratoři předpokládá, že student je dostatečně obeznámen s obsluhou používaných zařízení a pravidly bezpečnosti práce. Po schválení je možné si vyzvednout klíč v mapovně u p. Jany Vaverové. Klíč se vydává oproti podpisu. Po ukončení práce je třeba pracovište uklidit, zpracované vzorky si odnášejte pryč. Jakékoliv závady či poškození zařízení laboratoře neprodleně hlaste p. Janě Vaverkové (tel.: 549498168) nebo p. Radkovi Neužilovi (tel.: 549496160).

V laboratoři lze provádět následující rozbory vzorků:

 • Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory dle ISO ČSN 11464
 • Půdní reakce (pH) aktivní (v H2O) a potenciální výměnná (v KCl) dle ISO ČSN 10390
 • Stanovení ztráty žíháním dle ČSN EN 15169
 • Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda dle ISO ČSN 11465
 • Kvantitativní stanovení obsahu uhličitanů volumetricky dle ISO 10693 (s použitím Jankova vápnoměru)
 • Aktivita půdní katalázy (biologická aktivita půdy) podle KÁŠE (1954)
 • Půdní výměnná sorpce a výpočet stupně nasycení sorpčního koloidního komplexu bazickými kationty podle KAPPENA (1929)
 • Stanovení zrnitosti půdy sítováním (velikost sít: 0,02; 0,05; 0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1; 2; 4; 5; 8; 10; 16; 31,5; 50; 63 mm)
 • Stanovení specifické elektrické vodivosti (ČSN ISO 11265) a salinity

Laboratoř je vybavena laboratorními stoly, které umožňují současně pracovat až 20 studentům. K dispozici je následující přístrojové vybavení:

 • digestoř MERCI 1200
 • lednička s mrazákem LIEBHERR CN39130 pro uchovávání vzorků
 • zařízení pro přípravu demineralizované vody AQUAL 25
 • sušárna MEMMERT UFE 500
 • muflová pec LAC LMH 07/12
 • sítovací stroj RETSCH AS 200 Control
 • ultrazvuková čistička ECOSON U-10STH
 • multiparametrový měřící přístroj WTW inoLab Multi 740
 • vodní lázeň MEMMERT WPE 45
 • plotýnka pro ohřev vzorků HG HD2
 • třepačka pro míchání vzorků PREMED WU-4
 • elektromagnetická míchačka LAVAT MM4
 • automatická byreta RADELKIS OP-930/1
 • Jankův vápnoměr
 • analytické váhy KERN ABT 220-4M, s přesností 0,1 mg

Pro práci v terénu jsou k dispozici následující pomůcky/přístroje:

 • ergonomická sada půdních vrtáků Eijkelkamp
 • tabulky pro hodnocení barvy zemin dle Munsella (standardní vzorník a vzorník pro tropické půdy)
 • Kufříkový pH metr WTW pH 330i / SET
 • tvrdoměr Proceq SA DIGI-SCHMIDT 2000, model ND

Kontaktní osoba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info