Pedagogický zástupce

Studijní informace

Nabídka předmětů pro studenty z jiných fakult a oborů

Bavil vás na škole zeměpis? Zajímají vás mapy? Sledujete rádi cestopisy?

I když jste se nakonec rozhodli pro jiný obor, můžete si studium geografie a kartografie taky vyzkoušet!

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty nabízí nové předměty i pro zájemce z jiných studijních oborů a fakult Masarykovy univerzity. Nepředpokládá se u nich předchozí absolvování jiných předmětů. Jedinou podmínkou je zájem o geografii nebo kartografii.

Více informací o nabízených předmětech naleznete zde:

Podzimní semestr

Jarní semestr

Elektronické studijní materiály

Studijní materiály jsou umístěny v IS MU u patřičného předmětu.

Portál kartografické vizualizace.

Elektronická multimediální učebnice Kartografie a geoinformatika.

Elektronická multimediální učebnice Dějiny kartografie.

Studijní materiály k předmětům Geografie světového oceánu, Fyzická geografie ČR, Fyzická geografie Slovenska a k tématu Krajinná ekologie a DPZ

Objednávání prostorových dat z ČÚZK

ČÚZK poskytuje zdarma prostorová data pro účely závěrečných prací.

Jak postupovat při objednávce.

Knihovní sbírky Geografického ústavu

Geografické sbírky (vyjma mapových) se nacházejí v Ústřední knihovně ve 3. podlaží Informačního centra Přírodovědecké fakulty v areálu na Kotlářské 2. Zpřístupněny jsou knižní fondy, bakalářské a diplomové práce a postupně i jednotlivé ročníky časopisů.

Máte-li náměty na nákup studijní literatury, adresujte je písemně (a s úplnou bibliografickou citací) pedagogickému zástupci nebo využijte formulář v Ústřední knihovně.

Kontaktní údaje na oborovou knihovnici:

Bc. Radmila Kouřilová
Telefon: (+420) 549 495 270
email:
Adresa: Kotlářská 2, 611 37 Brno

Geografická bibliografie ČR on-line

V rámci projektu Geografická bibliografie ČR on-line je zpřístupněna databáze na adrese: http://www.geobibline.cz

Databáze zahrnuje retrospektivu od roku 1900 do současnosti. Obsahuje přes130 000 bibliografických záznamů knih, kartografických dokumentů, seriálů, článků z časopisů a sborníků, elektronických dokumentů a vysokoškolských kvalifikačních prácí. Aktualizace probíhá denně. Tematicky zahrnuje oblast teoretické, fyzické a sociální geografie, demografie, kartografie a aplikované geoinformatiky.

Důležité orgány MU

Společná programová rada Geografie

Programová rada je jedním z hlavních prvků systému zajišťování kvality studia na Masarykově univerzitě, je poradním orgánem garanta či garantky studijního programu. V radě jsou zastoupeni garanti studijního programu, akademičtí pracovníci, studenti a také absolventi studijního programu.

Zástupce studentů má v programové radě plnoprávné postavení, může tedy stejně jako ostatní členové programové rady například:

  • vyhodnocovat stav studijního programu a navrhovat doporučení pro jeho budoucí rozvoj
  • jakožto zástupce studentů daného studijního programu je v kontaktu se Studentskou komorou Akademického senátu fakulty, sleduje dění ve studijním programu a zjišťuje požadavky a potřeby ostatních studentů programu
  • může komunikovat s ostatními studenty programu pomocí hromadné e-mailové korespondence v IS MU

Personální zabezpečení studijního programu

Akademický senát PřF

Akademický senát Přírodovědecké fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem akademické obce této fakulty. Skládá se ze dvou komor, komory akademických pracovníků a komory studentů. Ve své agendě má mimo jiné volbu děkana, schvalování rozpočtu fakulty, vnitřních předpisů a dalších legislativních norem.

S případnými podněty se můžeš obracet na jednotlivé členy senátu, i Geografický ústav v něm má zastoupení v obou komorách.

Potřebuješ pomoc během studia?

Poradce prevence studijní neúspěšnosti

Je přirozené, že se občas v průběhu studia dostaneš do situací, které nejsou příjemné, studium ztěžují a mohou být značně demotivující. Pokud Ti studium začne něco komplikovat, řeš to včas! Můžeš začít tím, že si projdeš informace na https://www.muni.cz/studenti nebo se obrať na konzultantku programu Geografie a kartografie – Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D. Ta tě také může oslovit i sama, pokud dle studijních ukazatelů zjistí, že tvé studium neprobíhá hladce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info