Bakalářské studium

Studium geografie a kartografie je realizováno buď jako jednooborové, zaměřené především na výchovu budoucích odborných a vědeckých pracovníků, anebo jako víceooborové umožňující kombinaci dvou (případně i více) oborů.

Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání můžete absolvovat v kombinaci s následujícími předměty: matematika, fyzika, biologie, chemie, historie, anglický jazyk, informatika a speciální pedagogika. Na výběr budete mít široké spektrum volitelných přednášek a cvičení.


Magisterské studium

Cílem studia v navazujících magisterských programech je upevnit a prohloubit znalosti, návyky a dovednosti získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geografa a kartografa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geografických a kartografických oborech a v oblasti geografického, environmentálního a kartografického vzdělávání. Studijní programy prohlubují výrazněji specializaci na jednotlivé oblasti geografických věd a kartografie a na geografické vzdělávání (učitelství geografie a kartografie pro SŠ).

Absolvent se dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, na vysokých školách, v projekčních a plánovacích institutech a firmách, orgánech státní správy, jako středoškolský učitel zeměpisu, apod.

V rámci magisterského studia si lze zvolit buď jeden z pěti odborných směrů nebo učitelstvi v kombinaci s dalším předmětem.


Doktorské studium

Doktorské studijní programy (DSP) navazují na poznatky studentů získané v magisterských programech. Studium je orientováno na prohloubení a rozšíření jejich znalostí, schopností a dovedností ve specializovaných oborech geografického a kartografického výzkumu s akcentováním studia příčinných vztahů a souvislostí v širokém komplexu studovaných jevů a procesů.

Hlavní důraz se klade na aktivní osvojování nových poznatků zejména ze zahraniční odborné literatury a absolvováním specializovaných přednášek jak na vlastním pracovišti, tak na pracovištích jiných. Studenti jsou vedeni k používání moderních metod a technologií zpracování a hodnocení geografických dat s využitím stávajících možností počítačového zpracování dat a metod dálkové detekce. Zároveň se aktivně zapojují do výuky v rámci vedení cvičení a podílejí se na organizaci populárně vzdělávacích akcí.

Nedílnou součástí studia je i zahraniční stáž a zapojení do jednotlivých výzkumných skupin.

Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná, v češtině i v angličtině. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce obvykle za 4 roky. Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce Ph.D., uváděný za jménem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info