SPECIFICKÝ VÝZKUM - podpora tvůrčí činnosti studentů


Jedním z hlavních úkolů Geografického ústavu je zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů. Na úrovni Geografického ústavu je prioritou oceňování studentů, kteří jsou autory či spoluautory recenzovaných zahraničních a domácích publikací. Oceňovány jsou publikace (případně další výsledky – např. specializované mapy, certifikované metodiky aj.) splňující kritéria pro bodované výstupy vědy a výzkumu podle metodiky Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Specifický výzkum se na Geografickém ústavu v roce 2024 realizuje v rámci projektu MUNI/A/1469/2023 Geografický výzkum společenských a přírodních procesů v období změn.

Podpora z ústavních prostředků určených na specifický výzkum

Geografický ústav podporuje tvůrčí činnost studentů doktorských (případně magisterských) studijních programů v následujících kategoriích:

 1. Podpora publikační aktivity
 2. Podpora aktivní účasti na konferencích
 3. Podpora výzkumné činnosti v rámci zpracování disertační práce a podpora dalšího vzdělávání mimo MU
 4. Cena Geografického ústavu za nejlepší výsledek v oblasti vědy a výzkumu

Specifikace kategorií

A. PODPORA PUBLIKAČNÍ AKTIVITY
 • Oceňují se studenti, kteří jako hlavní autor či jako jeden z hlavních autorů vytvoří publikační výstup uplatnitelný v Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Tento je předán do RIV jako výstup, který vznikl v rámci řešení projektu specifického výzkumu a nese poděkování projektu specifického výzkumu. Výstupy se podle kvality dělí do tří kategorií:

Jimp: původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“.

JSC: původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS5 s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“.

JOST: původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.

 • Žádost lze předložit i za publikace, které byly přijaty ke zveřejnění, ale dosud nebyly zveřejněny.
 • V této kategorii lze žádat také o ocenění za další druhy výsledků uplatněných v RIV.
B. PODPORA ÚČASTI NA ODBORNÝCH KONFERENCÍCH
 • Podpora může být přiznána studentovi, který doloží aktivní účast na odborné konferenci (vystoupení s ústním příspěvkem, případně s posterem).
 • Podpora spočívá v úhradě části nákladů spojených s účastí na konferenci.
 • V daném roce se standardně podporuje studentovi maximálně jedna domácí a jedna zahraniční akce. Podpora účasti na dalších akcích je podmíněna ziskem nároku na podporu v kategorii A.
 • Preferována je účast na vědeckých konferencích národního a mezinárodního významu.
 • O podporu lze žádat i zpětně po konání akce.
C. PODPORA VÝZKUMNÉ ČINNOSTI V RÁMCI DISERTAČNÍ PRÁCE A PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MIMO MU
 • Může být přiznána studentovi, který v žádosti řádně doloží potřebu financovat konkrétní činnost související se zpracováním disertační práce (terénní práce, nákup dat, zpracování vzorků apod.).
 • Preferují se žádosti, ze kterých je patrné, že výzkum zřetelně směřuje k publikačním výstupům uplatnitelným v RIV.
 • V této kategorii lze dále podat žádost na úhradu části nákladů spojených s účastí na krátkodobých intenzivních kurzech či letních školách určených pro studenty a mladé vědce.
 • Podporována je pouze účast na akcích se zřetelnou vazbou na téma disertační práce.
 • O podporu lze žádat i zpětně po samofinancování výzkumu nebo konání akce.
D. CENA GEOGRAFICKÉHO ÚSTAVU ZA NEJHODNOTNĚJŠÍ PUBLIKAČNÍ VÝSLEDEK

Finanční odměna může být udělena za publikační výsledek, případně jiný druh výsledku, který je vyhodnocen Radou Geografického ústavu jako nejhodnotnější studentský počin v oblasti vědy a výzkumu na v daném kalendářním roce.

Pravidla pro udělování finanční podpory

 • Žádosti v kategoriích A, B a C podává student na sekretariát GÚ na předepsaných formulářích průběžně s doporučením školitele.
 • Finanční podpora se vyplácí formou mimořádného stipendia.
 • O udělení podpory rozhoduje Rada ústavu na návrh řešitele projektu (kat. A, B, C) resp. ředitele ústavu (kat. D), a to minimálně 4 x ročně podle počtu podaných žádostí.

Publikace, prezentace resp. další formy výsledků v r. 2023 nesou poděkování projektu specifického výzkumu MUNI/A/1323/2022 Environmentální a socioekonomické změny v geografickém výzkumu.

Výše podpory činí:

Kat. A: Maximální výše podpory za publikaci Jimp Q1 činí 40 tis. Kč, za publikaci Jimp Q2 30 tis. Kč, za publikaci Jimp Q3 20 tis. Kč, za publikaci Jimp Q4 nebo Jsc 10 tis. Kč a za publikaci Jrec 5 tis. Kč. Maximální uznatelná výše autorského podílu studenta se odvíjí od celkového počtu autorů publikace, a to podle následujícího klíče: 1 autor – 100 %, 2 autoři – max. 80 %, 3 autoři – max. 70 %, 4 autoři – max. 60 %, 5 a více autorů – max. 50 %.

Kat. B: Podpora zahrnuje úhradu konferenčního poplatku a cestovného (třeba doložit) do maximální výše 5 tis. Kč u konference v ČR a 15 tis. Kč u zahraniční konference. Výše podpory v maximální míře je podmíněna doloženou publikací v kategorii Jimp, respektive JSC v minulém roce. Pro studenty, kteří v minulém kalendářním roce čerpali podporu v kategorii B a nejsou schopni výše uvedený publikační výstup doložit, je maximální výše podpory snížena na 50 % (2,5 tis. Kč pro tuzemskou a 7,5 tis. Kč pro zahraniční konferenci).

Kat. C: o výši podpory rozhoduje Rada ústavu na základě žádosti, ve které jsou žadatelem řádně zdůvodněny a vyčísleny náklady.

Kat. D: výši odměny navrhuje ředitel ústavu a podléhá schválení Radou ústavu.

Formulář k podání žádosti v kategorii A Formulář k podání žádosti v kategorii B Formulář k podání žádosti v kategorii C

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info