Rigorózní řízení

Základní informace o rigorózním řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 36–39) a směrnicí č. 1/2017 o rigorózním řízení.

Výše ​poplatků za rigorózní řízení je stanovena Opatřením děkana č. 7/2017 v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.​

Průběh rigorózního řízení

Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky ze 2 předmětů stanovených pro daný obor.

Zkouška se koná před příslušnou komisí pro státní rigorózní zkoušku a začíná obhajobou rigorózní práce, která musí obsahovat původní výsledky, které byly uveřejněny nebo přijaty k uveřejnění v některém časopise či sborníku respektovaném odbornou komunitou daného oboru.

Aktuální informace (termíny podávání přihlášek a jejich náležitostí, termíny rigorózních státních zkoušek, manipulační poplatek, kontaktní osoba) naleznete na fakultním webu https://www.sci.muni.cz/student/rigorozni-rizeni.

S dotazy týkající se obsahové stránky rigorózní zkoušky (např. téma rigorózní práce) se obracejte na vedení Geografického ústavu PřF MU.

Obory a předměty rigorózní zkoušky

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Povinný předmět:

 • Aplikace v geografii a geoinformatice

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aplikace ve fyzické geografii
 • Aplikace v sociální geografii a regionálním rozvoji
 • Aplikace v kartografii a dálkovém průzkumu Země

Výběr povinně-volitelného předmětu provede předseda rigorózní komise s uchazečem.

Fyzická geografie

Povinný:

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

Výběr povinně-volitelného předmětu provede předseda rigorózní komise s uchazečem.

Geografická kartografie a geoinformatika

Povinný:

 • Obecné otázky z kartografie, geoinformatiky a DPZ

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v kartografii
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v geoinformatice
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v DPZ

Výběr povinně-volitelného předmětu provede předseda rigorózní komise s uchazečem.

Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinný:

 • Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Aplikovaná sociální a regionální geografie
 • Čas a prostor v sociální geografii
 • Demografické a sídelní struktury
 • Geografie produkce a spotřeby
 • Venkov, periférie, pohraničí

Výběr povinně-volitelného předmětu provede předseda rigorózní komise s uchazečem.

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Povinný:

 • Geografické a kartografické vzdělávání

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Fyzická geografie ve vzdělávání
 • Humánní geografie ve vzdělávání
 • Regionální geografie ve vzdělávání
 • Kartografie a geoinformační technologie ve vzdělávání

Výběr povinně-volitelného předmětu provede předseda rigorózní komise s uchazečem.

Kompletní informace o rigorózním řízení na stránkách PřF MU

Seznam rigorózních prací


Celkový počet závěrečných prací: 0


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info