Magisterské studium

Státní závěrečná zkouška v jednooborovém studiu

  • Obhajoba diplomové práce
  • Ústní zkouška z povinného předmětu podle programu
  • Ústní zkouška z druhého předmětu podle výběru z povinně-volitelných předmětů podle studijního oboru

Státní závěrečná zkouška ve víceoborovém (učitelském) studiu

  • Obhajoba diplomové práce (je-li zeměpis diplomovým předmětem)
  • Pedagogika a psychologie (písemná zkouška)
  • SZZ z druhé oboru
  • Ústní zkouška ze dvou povinných předmětů
  • Didaktika geografie (ústní zkouška)
  • Geografie (ústní zkouška)

Diplomová práce

Obhajoba diplomové práce

Vlastní obhajoba diplomové práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům k diskusi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Rámcové požadavky na diplomovou práci

Diplomová práce se zpravidla zabývá problémy dílčích disciplín geografie, obecné geografie, kartografie či krajinné ekologie. Představuje původní odborné dílo, vyžadující větší množství teoretických znalostí z dané disciplíny, které diplomant získal studiem speciálních předmětů. V diplomové práci student prokazuje i zvládnutí soudobých kartografických technik. Vypracováním diplomové práce a při její obhajobě má uchazeč prokázat schopnost orientovat se v problematice studovaného oboru na současné odborné úrovni, samostatně vyřešit dílčí problém teoretického nebo aplikačního charakteru daného oboru a řešení zpracovat ve formě obsáhlejšího pojednání, zařadit získané vlastní výsledky do kontextu dané disciplíny.

Pokyny ke zpracování diplomové práce
Pokyny pro zpracování diplomové práce

Kompletní informace o magisterském studiu na stránkách PřF MU

Seznam diplomových prací


Celkový počet závěrečných prací: 13


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info