Doktorské studium

Oborová rada studijního programu

Vnitřní řád činnosti oborových komisí a oborové rady Geografie

Oborové komise (OK) Fyzické geografie, Kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země a Sociální geografie a regionálního rozvoje mají v oborové radě (OR) každá po třech zástupcích. S ohledem na to, že OR garantuje úroveň doktorského studijního programu (DSP), byla OR schválena následující struktura činností v návaznosti na část IV, čl. 27 Studijního a zkušebního řádu MU:

 1. Přijímací zkoušky pro DSP: Na Geografickém ústavu budou působit podle potřeby 1-2 přijímací komise, složené z členů OR a OK. OR schvaluje témata disertačních prací.
 2. OR navrhuje jmenování školitelů v DSP a jejich odvolání (na základě návrhu z OK).
 3. OR navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku (na základě návrhu z OK).
 4. OR navrhuje děkanovi předsedu, členy komise a oponenty pro obhajobu disertační práce (na základě návrhu z OK).
 5. Státní doktorské zkouška probíhá jako první, obhajoba disertační práce jako druhá, podle potřeby i v jednom dni. Okruh témat ke státní doktorské zkoušce je připravený a inovovaný průběžně OK.
 6. OR bere na vědomí hodnocení průběhu a plnění studijních povinností studentů s DSP na základě informace předsedy OK.
 7. OK a školitelé jsou zodpovědní za studijní program studentů v částech A, B a za program a průběh těchto přednáškových kursů. Minimálně 3 předměty v 1. ročníku a 2 předměty v 2. ročníku DSP jsou ukončeny zkouškou.
 8. Připomínky k činnosti OR, OK a průběhu DSP Geografie lze průběžně zasílat předsedovi nebo členům OR.
Aktuální složení oborové rady

Ukončení doktorského studia

Průběh a ukončení studia

Cílem DSP je splnit základní výukové povinnosti podle Studijního plánu zpracovaného školitelem, složit státní doktorskou zkoušku a předložit k obhajobě doktorskou disertační práci, zpracovanou pod vedením školitele. Základní výukové povinnosti bez ohledu na obor studia jsou rozvrženy do prvních třech ročníků v následujícím členění:

 • Část A: zahrnuje povinné předměty podle zvoleného oboru studia, stanovené oborovou radou/komisí, zakončené obvykle zkouškou (viz dále).
 • Část B: zahrnuje výběrové předměty, doporučené studentovi školitelem s cílem rozšíření potřebných znalostí s ohledem na DSP a téma disertační práce.
 • Část C: zahrnuje aktivní účast studentů na oborových geografických/kartografických seminářích.
 • Část D: zahrnuje pomoc studentů ve výuce podle požadavků Geografického ústavu. Za adekvátní plnění výukových povinností v kombinované formě studia odpovídá předseda příslušné OK na základě návrhu studijního programu vypracovaného školitelem.
 • Část E: vypracování tezí disertační práce. Teze obsahují především přehled řešené problematiky na základě rešerše domácí a zahraniční literatury včetně metod zpracování tématiky doktorské disertační práce. Předkládají se v podobě písemného elaborátu školiteli.
 • Část F: referát na mezinárodním odborném fóru v anglickém jazyce. Jde o aktivní přednesení příspěvku na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce alespoň jednou během studia.
Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška předchází obhajobě doktorské disertační práce (lze je konat v jednom dni). Přihlášku k ní (viz Přihláška ke státní doktorské zkoušce) a další náležitosti s ní spojené stanoví čl. 32 Studijního a zkušebního řádu. Její bližší vymezení je specifikováno u jednotlivých oborů DSP.

Disertační práce a její obhajoba

O disertační práci a její obhajobě pojednávají čl. 31 a 33 Studijního a zkušebního řádu. Vlastní zpracování se řídí Pokyny pro vypracování disertační práce na PřF MU.

Předpokladem pro zahájení řízení (viz Přihláška k obhajobě disertační práce) v souvislosti s obhajobou doktorské disertační práce je publikační činnost studenta podle alternativy A či B:

 • A: jedna publikace části práce nebo celé práce v zahraničním recenzovaném časopise (mimo Slovensko)
 • B: dvě publikace části práce nebo celé práce v časopisech Geografie - Sborník České geografické společnosti (Praha) a Geografický časopis (Bratislava)

Změna časopisů uvedených v bodě B za jiné recenzované časopisy v České republice nebo na Slovensku je možná jen na základě individuální žádosti studenta adresované OR.

Pro zahájení řízení stačí potvrzení z redakce příslušného časopisu, že článek byl po recenzním řízení přijat do tisku.

Kompletní informace o doktorském studiu naleznete na webu
https://www.sci.muni.cz/student/phd.

Seznam disertačních prací


Celkový počet závěrečných prací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info